You are currently viewing איטום בריכת ניטריפיקציה חברת חשמל תחנת כוח גזר

איטום בריכת ניטריפיקציה חברת חשמל תחנת כוח גזר

פרויקט איטום בריכת ניטריפיקציה של חברת חשמל בתחנת כוח גזר, בתמונות הנ"ל ניתן לראות את שלבי הביצוע והתוצאה הסופית.

עוד בנושא

בנק לאומי לוד

חידוש איטום לסניף הראשי של בנק לאומי בלוד. בגג הנ"ל בוצעו השלבים הבאים – פריימר אפוקסי, זפת SBS, איטום ביריעה ביטומנית 5 מ"מ SBS, הצפה,

המשך קריאה